A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Analiza grypy ptaków PIWet 12-11-20202020/08/20 POWSZECHNY SPIS ROLNY [PSR 2020]Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyRozszerzenie zakresu cennika badań laboratoryjnychZasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2Główny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19Gniazdo 2019 - ćwiczenia symulacyjne ze zwalczania ASF u dzikówBREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątASF - informacje dla hodowców trzody chlewnejRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).Dobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydłaPRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASF Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.

Rejestry, ewidencje

 

W myśl przepisów prawodawstwa weterynaryjnego, aby podjąć i prowadzić działalność w zakresie prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, obrotu zwierzętami, transportu zwierząt, zarobkowego wytwarzania, pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania, prowadzenia obrotu lub wykorzystywania materiału biologicznego, czy prowadzenia zakładu drobiu, należy spełnić wymagania weterynaryjne dla danego rodzaju działalności, określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2014.1539) i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. W przypadku działalności związanej z handlem wewnątrzwspólnotowym podjęcie takiej działalności jest dozwolone po stwierdzeniu przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na przewidywane miejsce jej prowadzenia, w drodze decyzji, spełniania wymagań weterynaryjnych określonych dla prowadzenia danego rodzaju działalności.
Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2017.1855) prowadzony jest rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną (o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a – l, n, p oraz w  art. 4 ust. 3 tej ustawy).
Rejestr ten zawiera imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i  adres podmiotu, określenie rodzaju i zakresu prowadzonej działalności oraz datę wpisu i wykreślenia z rejestru. Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazuje, za pośrednictwem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Głównemu Lekarzowi Weterynarii dane zawarte w rejestrze, a także ich aktualizacje. Szczegółowy zakres informacji, sposób prowadzenia tego rejestru oraz jego wzór, a także zakres i tryb przekazywania informacji zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną (Dz.U.2016.1314).

Aktualne rejestry z podziałem na poszczególne województwa zamieszczone są na stronie internetowej Głównego Lekarza Weterynarii:     


Przygotowała Aleksandra Mossakowska

źródło zdjęcia: www.wrp.pl
 
 drukuj
100 lat Aadministracji Weterynaryjnej

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h