A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Zasady przyjmowania próbek po 16 grudnia 2022 r.Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCPVII Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna Lekarzy Weterynarii, 10-12.06.2022rDane dla osób podróżujących z Ukrainy do innych krajów członkowskich UE ze zwierzętami pies/kot/fretka i nie posiadających kompletu dokumentówWytyczne w sprawie wspólnego logo dla podmiotów prowadzących wysyłkową sprzedaż detaliczną o kategorii dostępności OTCASF - Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 "Materiały z kampanii #STOP ASFWsparcie finansowe dla rolników na bioasekurację przed ASFAnaliza grypa ptaków PIWet 14.05.2021Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021BREXIT- zasady od 1 stycznia 2021Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyZasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2Główny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19BREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątASF - informacje dla hodowców trzody chlewnejRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).PRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASFDobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydła Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.

Wymogi wzajemnej zgodności (CC)


Wzajemna zgodność to element reformy Wspólnej Polityki Rolnej z 2003 roku, która oddzieliła płatności bezpośrednie od produkcji rolnej i powiązała je z przestrzeganiem wymogów z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności, dobrostanu zwierząt oraz utrzymania całego obszaru gospodarstwa w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska.
Przestrzeganie wymogów wzajemnej zgodności jest warunkiem otrzymania w pełnej wysokości dopłat w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Organami odpowiedzialnymi za przeprowadzanie kontroli w zakresie wzajemnej zgodności są dwa organy - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Inspekcja Weterynaryjna.

Wymogi podlegające kontroli przez Inspekcję Weterynaryjną:

I. Obszar A
- wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji świń
- wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji bydła
- wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji owiec i kóz

II. Obszar B
- wymogi w zakresie zdrowia zwierząt
- wymogi w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz w części dotyczącej produktów pochodzenia zwierzęcego

III. Obszar C
- ogólne wymagania dotyczące ochrony zwierząt gospodarskich
- dodatkowe wymagania dotyczące ochrony cieląt
- dodatkowe wymagania dotyczące ochrony świń

Wymogi zostały określone na podstawie przepisów Unii Europejskiej, wymienionych w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 oraz przepisów krajowych.

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI Z ZAKRESU SPEŁNIANIA WYMOGÓW WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI ORAZ IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT

Powiadomienie o kontroli
- Kontrole wymogów wzajemnej zgodności powinny być z zasady niezapowiadane.
- W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest uprzedzenie rolnika na 48 godzin przed planowaną kontrolą.
- Czynności kontrolne prowadzone przez Inspekcję Weterynaryjną odbywają się w obecności rolnika lub osoby przez niego upoważnionej – pełnomocnika.

Upoważnienie do kontroli
Uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli na miejscu w ramach kontroli wymogów są osoby posiadające odznakę identyfikacyjną, legitymację służbową oraz pisemne, imienne upoważnienie wydane przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii. Upoważnienie zawiera miejsce i zakres kontroli oraz podstawę prawną do jej wykonywania.
Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać rolnikowi imienne upoważnienie wydane przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, legitymację służbową oraz odznakę identyfikacyjną.

Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:
- wstępu na teren gospodarstwa rolnego, w tym do pomieszczeń i miejsc związanych z utrzymaniem lub przebywaniem zwierząt,
- dostępu do zwierząt,
- pobierania próbek do badań,
- żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli,
- wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów,
- żądania okazywania i udostępniania danych informatycznych,
- sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej kontroli na miejscu.

Czynności kontrolne
- Inspektor, przy wykonywaniu czynności kontrolnych wypełnia kolejno punkty raportu dokumentującego przeprowadzoną kontrolę.
- Kontrolujący składa swój podpis w wersji papierowej raportu, a następnie przedstawia ww. raport do akceptacji rolnikowi lub pełnomocnikowi rolnika.
- Kontrolujący umożliwia rolnikowi lub pełnomocnikowi rolnika zapoznanie się z treścią raportu  z kontroli oraz złożenie własnoręcznego podpisu na każdym egzemplarzu raportu oraz przekazuje mu jeden egzemplarz raportu z kontroli.

Zastrzeżenia do raportu z kontroli
W przypadku gdy, rolnik lub pełnomocnik rolnika nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z kontroli wymogów wzajemnej zgodności, może on złożyć właściwemu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, umotywowane zastrzeżenie co do ustaleń zawartych w raporcie podczas kontroli lub na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia raportu.

Odmowa przeprowadzenia kontroli CC
Nie wpuszczenie przez rolnika osoby upoważnionej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, która została wyznaczona do przeprowadzenia kontroli na teren siedziby stada w celu wykonania kontroli na miejscu może skutkować 100% utratą dopłat.

INFORMACJE O WYMOGACH WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI

- Informacje w zakresie wymogów wzajemnej zgodności można uzyskać w Biurach Powiatowych oraz na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa Rolniczego,
- Możliwe jest również skorzystanie z pomocy doradców rolniczych przeprowadzających audyty gospodarstw rolnych pod kątem spełniania przez te podmioty wymogów wzajemnej zgodności.
- Szczegółowe informacje dotyczące wymogów wzajemnej zgodności zostały zamieszczone w broszurze przygotowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  „Zasady Wzajemnej Zgodności (cross-compliance) Wykaz norm i wymogów obowiązujących od 2015r. oraz zazielenienie WPR”.

Przygotowała Aleksandra Mossakowska
źródło zdjęcia: www.agronews.com.pl

Opisy działania

 
 drukuj
100 lat Aadministracji Weterynaryjnej

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń

NSP 2021