A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych

Ochrona danych osobowych / RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

     1.  Administratorem danych osobowych jest Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz
          Weterynarii z siedzibą w Szczecinie, ul. Ostrawicka 2, 71-337.
     2.  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym
          Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: iod@wiw.szczecin.pl oraz pod
          numerem tel. 508 171 254.
     3.  Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie obowiązków prawnych
          nałożonych na Zachodniopomorskiego Lekarza Weterynarii mocą prawa - w szczególności
          Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 112,
          poz. 744 z późn. zm.)   Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e
          lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia.
     4.  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie
          przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
     5.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w
          szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach.
     6.  Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
               • prawo do dostępu do danych – art. 15 Rozporządzenia
               • prawo do sprostowania danych – art. 16 Rozporządzenia
               • prawo do usunięcia danych – art. 17 Rozporządzenia
               • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 Rozporządzenia
               • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 Rozporządzenia
               • prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1
                 lit. a Rozporządzenia, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
                 dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
     7.  Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu
          nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  uzasadnione jest,
          iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami
          Rozporządzenia.
     8.  Podanie danych osobowych jest:
               • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
               • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
                 Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych
                 lub nie zawarcie umowy.
      9.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
    10.  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Lista załączników:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej RODO-wersja edytowalna [35328 bajtów]
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej RODO-wersja pdf [157826 bajtów]
 
 drukuj
100 lat Aadministracji Weterynaryjnej

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h