A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Materiały z kampanii #STOP ASFWsparcie finansowe dla rolników na bioasekurację przed ASFAnaliza grypa ptaków PIWet 14.05.2021Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021BREXIT- zasady od 1 stycznia 20212020/08/20 POWSZECHNY SPIS ROLNY [PSR 2020]Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyRozszerzenie zakresu cennika badań laboratoryjnychZasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2Główny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19Gniazdo 2019 - ćwiczenia symulacyjne ze zwalczania ASF u dzikówBREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątASF - informacje dla hodowców trzody chlewnejRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).Dobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydłaPRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASF Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.
Ochrona danych

Ochrona danych osobowych / RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

     1.  Administratorem danych osobowych jest Zachodniopomorski Wojewódzki
          Lekarz Weterynarii z siedzibą w Szczecinie, ul. Ostrawicka 2, 71-337.
     2.  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt
          z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym:
          iod@wiw.szczecin.pl oraz pod numerem tel. 508 171 254.
     3.  Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie obowiązków
          prawnych nałożonych na Zachodniopomorskiego Lekarza Weterynarii mocą
          prawa - w szczególności Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji
          Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.). 
          Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e
          lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia.
     4.  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie
          przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
     5.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony
          w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym 
          i archiwach.
     6.  Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
               • prawo do dostępu do danych – art. 15 Rozporządzenia
               • prawo do sprostowania danych – art. 16 Rozporządzenia
               • prawo do usunięcia danych – art. 17 Rozporządzenia
               • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 Rozporządzenia
               • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21
                 Rozporządzenia
               • prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na
                 podstawie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia, bez wpływu na zgodność
                 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
                 jej cofnięciem.
     7.  Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi
          do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
          gdy  uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora
          niezgodnie z przepisami Rozporządzenia.
     8.  Podanie danych osobowych jest:
               • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
               • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie
                 umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji
                 czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
      9.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
           międzynarodowej.
    10.  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
           i nie będą profilowane.

Lista załączników:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej RODO-wersja edytowalna [35328 bajtów]
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej RODO-wersja pdf [157826 bajtów]
 
 drukuj
100 lat Aadministracji Weterynaryjnej

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń