A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Porozumienie o współpracy pomiędzy WIOŚ a IWDziś zostanie opublikowane rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego, w którym został wycofany zakaz wstępu do lasów z powodu ASFWytyczne dotyczące poprawy dobrostanu trzody chlewnej w tym zapobiegania obgryzaniu ogonów u świńINFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI KOTÓW PODEJRZANYCH O ZAKAŻENIE WIRUSEM GRYPYKomunikat Głównego Lekarza Weterynarii ws. rzekomych zakażeń kotów domowych wirusem grypy ptakówZasady przemieszczania zwierząt towarzyszących z Ukrainy do UE - od 01.07.2023 r.Polska wieś to przyszłośćPorozumienie o współpracy pomiędzy KAS i IW Nowe uproszczone zasady wjazdu osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami domowymiUtrzymywanie drobiu na własne potrzeby - warunki zwolnienia z rejestracjiODBIÓR PRÓBEK OD KLIENTÓW ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W SZCZECINIE i ODDZIAŁU ZHW W KOSZALINIEWytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCPDane dla osób podróżujących z Ukrainy do innych krajów członkowskich UE ze zwierzętami pies/kot/fretka i nie posiadających kompletu dokumentówWytyczne w sprawie wspólnego logo dla podmiotów prowadzących wysyłkową sprzedaż detaliczną o kategorii dostępności OTCMateriały z kampanii #STOP ASFBREXIT- zasady od 1 stycznia 2021Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyGłówny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19Zasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2BREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).Dobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydłaPRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASF Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.
Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie w ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania informacji o sprawach publicznych.

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć korzystając z poniżej załączonego formularza.

 Formularz wniosku nie ma charakteru obligatoryjnego, jednak jego wypełnienie usprawni procedurę udzielenia odpowiedzi.

Wniosek można złożyć:

 1) Pocztą na adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

ul. Ostrawicka  2,  71-337 Szczecin

 z dopiskiem "Informacja publiczna"

 2) złożyć osobiście, adres j. w.

3) przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wiw.szczecin.pl

4) złożyć poprzez ePUAP  /WIWSzczecin/SkrytkaESP

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA

 

Obowiązek informacyjny w przedmiocie udostępniania informacji publicznej.

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO) informuję Panią/Pana, że:

 

Administrator danych

 Administratorem Państwa danych osobowych jest  Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Kontakt: Inspekcja Weterynaryjna

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

71-337 Szczecin, ul. Ostrawicka 2; tel.: 91 48 98 200

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

 Administrator wyznaczył IOD. Jeśli ma Pani/ Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/ Panu uprawnień, może Pani/ Pan skontaktować się z IOD poprzez email iod@wiw.szczecin.pl.

 Do kompetencji IOD nie należy uczestniczenie w załatwianiu innych spraw.

 

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania

 Dane będą przetwarzane w celu rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 1.  w przypadku danych niezbędnych do rozpoznania Pani/Pana wniosku, w tym w zakresie danych koniecznych do udostępnienia informacji w sposób lub w formie określonej we wniosku - art. 10 ust 1 i art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. w przypadku dodatkowych danych zawartych we wniosku o udostępnienie informacji publicznej – zgoda wyrażona poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest złożenie przez Panią/Pana wniosku o udostępnienie informacji publicznej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3.  w przypadku wystąpienia podstaw do odmowy udostępnienia informacji publicznej lub umorzenia postępowania o udostępnienie informacji, gdzie przepis prawa nakłada na Administratora obowiązek wydania decyzji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 6 ust. 1 lit.c RODO w zw. z art. 14 i art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 104 i art. 107 Kodeksu Postępowania Administracyjnego);

 

Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. Jednak, gdy Pani/Pan żąda udostępnienia informacji w określony sposób lub w określonej formie, brak podania danych niezbędnych do wywiązania się z zakresu wniosku, uniemożliwi nam jego rozpoznanie. Podanie danych wnioskodawcy może być jednak konieczne, jeżeli zaistnieje sytuacja odmowy udostępnienia informacji publicznej lub umorzenia postępowania o udostępnienie informacji, gdzie przepis prawa nakłada na nas obowiązek wydania decyzji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. W ramach składania wniosku o udostępnienie informacji publicznej Administrator oczekuje przekazywania przez Panią/Pana danych osobowych jedynie w zakresie niezbędnym do jego rozpoznania. W związku z tym nie należy przekazywać informacji o szerszym zakresie. W przypadku, gdy wniosek będzie zawierać informacje nieadekwatne do celu, nie będą one wykorzystywane;

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 1.  przez czas trwania czynności związanych z rozpatrzeniem wniosku do zamknięcia sprawy,
 2.  przez dwa lata od pierwszego stycznia następnego roku będą przechowywane w komórce prowadzącej sprawę,
 3. następnie przekazane do archiwum zakładowego, tam przechowywane przez okres 5 lat, a po upływie tego terminu i uzyskaniu akceptacji Archiwów Państwowych zostaną zniszczone.

 

Odbiorcy danych

Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych obowiązków i świadczenia usług, w tym zapewniających obsługę, asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane;

Pani/ Pana prawa

Na zasadach określonych przepisami RODO, mają Państwo prawo do:

 1.  żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a ponadto
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

  

Posiada Pani/ Pan Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem.


Lista załączników:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej RODO [20490 bajtów]
 
 drukuj
Badania usługowe

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń

Badanie MVV CAEV

Polska wieś