A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Bezpieczeństwo żywności

Do zadań Zespołu ds. bezpieczeństwa żywności należy:

  • ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznymi produktami żywnościowymi, odbiór i przekazywanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Paszach (RASFF);
  • wykonywanie w imieniu Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii kontroli działalności Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego;
  • rozpatrywanie pod względem merytorycznym odwołań od decyzji organu pierwszej instancji oraz przygotowywanie projektów decyzji dla Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, jako organu II instancji w zakresie właściwości Zespołu;
  • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski dla Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w zakresie zadań Zespołu;
  • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie kompetencji Zespołu;
  • obsługa informatycznych programów komputerowych w zakresie kompetencji Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczących zadań Zespołu (np. baza danych SPIWET 4.06);
  • wymiana informacji i współpraca w imieniu Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w zakresie bezpieczeństwa żywności z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Ochrony Środowiska, Izbą Celną, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego, Zakładem Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie, Państwowym Instytutem Weterynaryjnym - Państwowym Instytutem Badawczym oraz innymi jednostkami;
  • prowadzenie w imieniu Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej w zakresie zadań Zespołu;
  • prowadzenie w imieniu Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynariiw zakresie zadań Zespołu.
 
 drukuj
100 lat Aadministracji Weterynaryjnej

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h