A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Przyjmowanie próbek do ZHW Szczecin i ZHW O/Koszalin w okresie świątecznymDziś zostanie opublikowane rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego, w którym został wycofany zakaz wstępu do lasów z powodu ASFWytyczne dotyczące poprawy dobrostanu trzody chlewnej w tym zapobiegania obgryzaniu ogonów u świńINFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI KOTÓW PODEJRZANYCH O ZAKAŻENIE WIRUSEM GRYPYKomunikat Głównego Lekarza Weterynarii ws. rzekomych zakażeń kotów domowych wirusem grypy ptakówZasady przemieszczania zwierząt towarzyszących z Ukrainy do UE - od 01.07.2023 r.Polska wieś to przyszłośćPorozumienie o współpracy pomiędzy KAS i IW Nowe uproszczone zasady wjazdu osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami domowymiUtrzymywanie drobiu na własne potrzeby - warunki zwolnienia z rejestracjiODBIÓR PRÓBEK OD KLIENTÓW ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W SZCZECINIE i ODDZIAŁU ZHW W KOSZALINIEWytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCPDane dla osób podróżujących z Ukrainy do innych krajów członkowskich UE ze zwierzętami pies/kot/fretka i nie posiadających kompletu dokumentówWytyczne w sprawie wspólnego logo dla podmiotów prowadzących wysyłkową sprzedaż detaliczną o kategorii dostępności OTCMateriały z kampanii #STOP ASFBREXIT- zasady od 1 stycznia 2021Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyGłówny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19Zasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2BREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).Dobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydłaPRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASF Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.

Monitoring żywności

Monitoring żywności

Systematyczne badania kontrolne substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz w wodzie przeznaczonej  do pojenia zwierząt i paszach pozwalają na wyeliminowanie środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej i umożliwią ochronę zdrowia publicznego. Ponadto wykonanie programu jest jednym z podstawowych warunków prowadzenia handlu, tj. zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 145, z późn. zm.) swobodnego obrotu pomiędzy państwami członkowskimi w rozumieniu art. 28 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 864, z późn. zm.).
Badania są prowadzone na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r.  poz. 242 i 471).
Zakres i sposób prowadzenia badań ustala ww. rozporządzenie MRiRW oraz„Krajowy program badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego” (National Residue Control Plan – NRCP). Program ma na celu:

  • wykrywanie przypadków stosowania substancji niedozwolonych lub stosowania substancji dozwolonych niezgodnie z przepisami Unii Europejskiej i przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w przypadku substancji z grupy A, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 147, poz. 1067, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem monitoringowym;
  • wykrywanie przekroczenia dopuszczalnych poziomów pozostałości produktów leczniczych oraz zanieczyszczeń chemicznych i innych zanieczyszczeń w przypadku substancji z grupy B, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia monitoringowego;
  • kontrolowanie w produktach pochodzenia zwierzęcego zgodności MRL (ang. maximum residue limit, maksymalne limity pozostałości) określonych w  Załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 15 z 20.1.2010, str. 1—72, z późn.zm.)-, w zakresie pozostałości produktów leczniczych weterynaryjnych, wymienionych w rozporządzeniu monitoringowym,
  • kontrolowanie maksymalnego poziomu pestycydów, określonego w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. L 70 z 16.3.2005, str. 1—16, z późn. zm.)
  • kontrolowanie artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu stwierdzenia zgodności z wymaganiami określonymi w prawodawstwie weterynaryjnym,
  • badanie i wykrywanie przyczyn powstawania i występowania pozostałości w artykułach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu ochrony zdrowia publicznego.

Prowadzone corocznie badania kontrolne substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych pozwalają ocenić żywność jako bezpieczną dla konsumenta. Realizowany krajowy program badań kontrolnych jest na bieżąco dostosowywany do wymagań Komisji Europejskiej i gwarantuje Polsce dostęp do światowych rynków żywności. Wynik badań są publikowane na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii, pod linkiem: http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=29&kat_id=1965

 
 drukuj
Badania usługowe

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń

Badanie MVV CAEV

Polska wieś