A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Ograniczenia przyjmowania próbek do ZHW w okresie świątecznym (grudzień 2021)ASF - Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 "Materiały z kampanii #STOP ASFWsparcie finansowe dla rolników na bioasekurację przed ASFAnaliza grypa ptaków PIWet 14.05.2021Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021BREXIT- zasady od 1 stycznia 20212020/08/20 POWSZECHNY SPIS ROLNY [PSR 2020]Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyRozszerzenie zakresu cennika badań laboratoryjnychZasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2Główny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19Gniazdo 2019 - ćwiczenia symulacyjne ze zwalczania ASF u dzikówBREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątASF - informacje dla hodowców trzody chlewnejRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).Dobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydłaPRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASF Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.

Skład komórki merytorycznej i zadania

Skład komórki HŻ

1. Wojewódzki Inspektor Weterynarii ds. bezpieczeństwa żywności:

   

   tel. 091 48-98-240
       
 


       

 

Do zadań Zespołu ds. bezpieczeństwa żywności należy:

  • ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznymi produktami żywnościowymi, odbiór i przekazywanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Paszach (RASFF);
  • wykonywanie w imieniu Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii kontroli działalności Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego;
  • rozpatrywanie pod względem merytorycznym odwołań od decyzji organu pierwszej instancji oraz przygotowywanie projektów decyzji dla Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, jako organu II instancji w zakresie właściwości Zespołu;
  • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski dla Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w zakresie zadań Zespołu;
  • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie kompetencji Zespołu;
  • obsługa informatycznych programów komputerowych w zakresie kompetencji Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczących zadań Zespołu (np. baza danych SPIWET 4.06);
  • wymiana informacji i współpraca w imieniu Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w zakresie bezpieczeństwa żywności z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Ochrony Środowiska, Izbą Celną, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego, Zakładem Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie, Państwowym Instytutem Weterynaryjnym - Państwowym Instytutem Badawczym oraz innymi jednostkami;
  • prowadzenie w imieniu Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej w zakresie zadań Zespołu;
  • prowadzenie w imieniu Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynariiw zakresie zadań Zespołu.
 
 drukuj
100 lat Aadministracji Weterynaryjnej

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń

NSP 2021