A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Ograniczenia przyjmowania próbek do ZHW w okresie świątecznym (grudzień 2021)ASF - Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 "Materiały z kampanii #STOP ASFWsparcie finansowe dla rolników na bioasekurację przed ASFAnaliza grypa ptaków PIWet 14.05.2021Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021BREXIT- zasady od 1 stycznia 20212020/08/20 POWSZECHNY SPIS ROLNY [PSR 2020]Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyRozszerzenie zakresu cennika badań laboratoryjnychZasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2Główny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19Gniazdo 2019 - ćwiczenia symulacyjne ze zwalczania ASF u dzikówBREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątASF - informacje dla hodowców trzody chlewnejRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).Dobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydłaPRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASF Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.

Plan Urzędowy Kontroli Pasz

PLAN URZĘDOWEJ KONTROLI PASZ

PLAN URZĘDOWEJ KONTROLI PASZ

Programy urzędowych badań kontrolnych pasz są opracowywane, zatwierdzane a następnie przekazywane do wdrożenia we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.  Początkowo ich opracowywanie i wdrażanie wynikało z postanowień zawartych w dyrektywie Rady 95/53/WE z dnia 25 października 1995 r. ustalającej zasady dotyczące organizacji urzędowych inspekcji w zakresie żywienia zwierząt (z późn. zm.), której art. 22 nakładał obowiązek opracowania przez każde państwo członkowskie programu, ukierunkowanego na weryfikację zgodności z przepisami prawa paszowego i zidentyfikowanie potencjalnych źródeł ryzyka. Od roku 2006 podstawą do realizacji tego zadania stało się rozporządzenie 882/2004/WE. W świetle obowiązujących przepisów każde państwo członkowskie UE zobowiązane jest do opracowania jednego, spójnego programu kontrolnego, niezależnie od struktury organizacyjnej i ilości służb nadzoru funkcjonujących w danym kraju.

Przygotowany przez Polskę krajowy plan kontroli urzędowej pasz obejmuje w swoim zakresie nadzór sprawowany przez Inspekcję Weterynaryjną (IW) nad bezpieczeństwem pasz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Program jest realizowany w całym kraju, tworząc jednolity, spójny roczny plan urzędowej kontroli pasz.

Programy urzędowej kontroli opierają się na wynikach badań kontrolnych z lat ubiegłych oraz uwzględniają aktualne problemy występujące w sektorze produkcji i stosowania pasz. Uzyskane dane z przeprowadzonych inspekcji i badań  kontrolnych są analizowane i wykorzystane do tworzenia programów urzędowej kontroli pasz w latach następnych. Wyniki inspekcji i badań są także raportowane w sprawozdaniu z realizacji nadzoru nad paszami do Komisji Europejskiej. Raporty służą ocenie stanu bezpieczeństwa pasz na obszarze całej Wspólnoty.

            Program urzędowej kontroli pasz, włączając także badania laboratoryjne pasz, realizowany jest na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości pasz.

Zatwierdzony przez Głównego Lekarza Weterynarii Plan Urzędowej Kontroli Pasz na dany rok zamieszczany zostaje na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

PLAN URZĘDOWEJ KONTROLI PASZ NA 2016 ROK

http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4965

 

PLAN URZĘDOWEJ KONTROLI PASZ NA 2015 ROK

http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4841

 

PLAN URZĘDOWEJ KONTROLI PASZ NA 2014 ROK

http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4751

 
 drukuj
100 lat Aadministracji Weterynaryjnej

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń

NSP 2021