A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Nowe uproszczone zasady wjazdu osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami domowymiUtrzymywanie drobiu na własne potrzeby - warunki zwolnienia z rejestracjiODBIÓR PRÓBEK OD KLIENTÓW ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W SZCZECINIE i ODDZIAŁU ZHW W KOSZALINIEOgłoszenie Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCPDane dla osób podróżujących z Ukrainy do innych krajów członkowskich UE ze zwierzętami pies/kot/fretka i nie posiadających kompletu dokumentówWytyczne w sprawie wspólnego logo dla podmiotów prowadzących wysyłkową sprzedaż detaliczną o kategorii dostępności OTCASF - Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 "Materiały z kampanii #STOP ASFWsparcie finansowe dla rolników na bioasekurację przed ASFBREXIT- zasady od 1 stycznia 2021Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyZasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2Główny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19BREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątASF - informacje dla hodowców trzody chlewnejRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).Dobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydłaPRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASF Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.

Prawo (przepisy prawa, podstawy prawne)

akty prawne z zakresu bezpieczeństwa żywności

Podstawowe akty prawne regulujące wymagania z zakresu higieny produkcji i bezpieczeństwa żywności:
 

rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
(Dz. U. UE L 31 z 1.2.2002, str. 1—24, Polskie wydanie specjalne: Rozdział 15 Tom 006 P. 463 - 486
z późn. zm.)

określa ogólne zasady i wymagania obowiązujące na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności

rozporządzenie (WE)  nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych
(Dz. U. UE L 139 z 30.4.2004, str. 1—54, Polskie wydanie specjalne: Rozdział 13 Tom 034 P. 319 – 337, z późn. zm.)

ogólne zasady dla przedsiębiorstw sektora spożywczego w zakresie higieny środków spożywczych mające zastosowanie na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności z wyjątkiem produkcji i przygotowywania żywności na własny domowy użytek oraz bezpośrednich dostaw surowców od producentów do konsumentów lub zakładów detalicznych zaopatrujących konsumentów końcowych.

rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
(Dz. U. UE L 139 z 30.4.2004, str. 55—205, polskie wydanie specjalne: Rozdział 03 Tom 045 P. 14 – 74)

uzupełnienie  rozp. (WE)  nr 852/2004 o szczególne przepisy z zakresu higieny środków spożywczych w odniesieniu do nieprzetworzonych i przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego

ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz. U. z 2015, poz. 594 j.t.
z późn. zm.).

polski akt prawny implementujący ww. rozporządzenia unijne i regulujący wymagania zdrowotne żywności w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniach Unii Europejskiej

ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego
(Dz.U. z 2014,  poz. 1577 
z późn. zm.)

określa wymagania przy produkcji i dla produktów pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych na rynek w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniach Unii Europejskiej

 

Wszystkie w/w przepisy prawa powinny być stosowane bezpośrednio i  całościowo, o ile nie wskazano w ich treści odstępstw od zastosowania danego aktu prawnego w całości lub części.

Ogół wymagań weterynaryjnych dla różnorodnych rodzajów działalności z zakresu produkcji i dystrybucji żywności pochodzenia zwierzęcego jest regulowanych szeregiem przepisów  unijnych jak i krajowych, a przytoczone akty prawne nie wyczerpują całości regulacji prawnych, a stanowią jedynie podstawę prawa żywnościowego.

 Teksty polskich aktów prawnych dostępne są w bazie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP) pod adresem: http://isip.sejm.gov.pl/   
Pomimo, że  ISAP nie jest źródłem prawa i Kancelaria sejmu nie może jednak ponosić odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w ISAP w sieci Internet, to elektroniczna wersja tekstów ujednoliconych ustaw może być materiałem informacyjnym i pomocniczym

 Teksty unijnych aktów prawnych dostępne są pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/  
Na tej stronie znajdują się elektroniczne kopie wszystkich Dzienników Urzędowych, począwszy od pierwszego wydania. Od dnia 1  lipca 2013 r. elektroniczna wersja Dz.U. (e-Dz.U.) jest autentyczna, wywołuje skutki prawne i stanowi oficjalne kompendium prawodawstwa UE (seria L) oraz innych oficjalnych dokumentów instytucji, organów i agencji UE (seria C i jej suplementy).
Natomiast teksty ujednolicone aktów prawnych dostępne na tej stronie mają służyć jako narzędzia dokumentacyjne – instytucje nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść. Należy pamiętać, że teksty te nie mają wartości prawnej. Do celów prawnych należy korzystać z tekstów opublikowanych w Dz.U.

 
 drukuj
100 lat Aadministracji Weterynaryjnej

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń

NSP 2021