A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
ODBIÓR PRÓBEK OD KLIENTÓW ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W SZCZECINIE i ODDZIAŁU ZHW W KOSZALINIEOgłoszenie Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCPDane dla osób podróżujących z Ukrainy do innych krajów członkowskich UE ze zwierzętami pies/kot/fretka i nie posiadających kompletu dokumentówWytyczne w sprawie wspólnego logo dla podmiotów prowadzących wysyłkową sprzedaż detaliczną o kategorii dostępności OTCASF - Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 "Materiały z kampanii #STOP ASFWsparcie finansowe dla rolników na bioasekurację przed ASFBREXIT- zasady od 1 stycznia 2021Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyZasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2Główny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19BREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątASF - informacje dla hodowców trzody chlewnejRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).Dobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydłaPRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASF Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.

Status prawny

Akty prawne

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie realizuje swoje zadania celem osiągnięcia wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego jak i bezpieczeństwa hodowli zwierząt, realizując go w następujących obszarach:

 1. Higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 2. Zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 3. Warunków weterynaryjnych produkcji i obrotu paszami
 4. Ochrony zwierząt
 5. Warunków weterynaryjnych dotyczących materiału biologicznego
 6. Nadzoru farmaceutycznego
 7. Diagnostyki laboratoryjnej

 W celu prawidłowej realizacji tych zadań, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie realizuje swe zadania również we współpracy z:

 1. Wojewódzkim Państwowym Inspektorem Sanitarnym
 2. Wojewódzkim Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
 3. Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej
 4. Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie działa obecnie w oparciu o:

 
 
 
 
 
 • Ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U.Nr 31 poz. 206 z późn. zm.) 
 • Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (j.t. Dz. U. z 2010 r.  Nr 112, poz. 744 z późn. zm.)
 • Ustawę z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2004r. Nr 16, poz. 145 z późn. zm.)
 • Ustawę z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165, poz. 1590 z późn. zm.)
 • Ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.)
 • Ustawę z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z późn. zm.)
 • Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)
 • Ustawę z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.)
 • Ustawę z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (j.t. Dz. U. z 2008r. Nr 204, poz. 1281 z późn. zm.)
 • Ustawę z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.)
 • Ustawę z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.U.UE.L.09.300.1z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy.
 • Ustawę z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767 z późn. zm.)
 • Ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.)
 • Ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.)
 • Konwencję międzynarodową o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych, podpisaną w Genewie dnia 20 lutego 1935 r. (Ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 1938 r. - Dz. U. Nr 54, poz. 422)

 

Z dniem 1 maja 2004 roku nastąpiła pełna akcesja Polski do Wspólnoty Europejskiej, co pociągnęło za sobą konieczność stosowania w wymienionych obszarach również wspólnotowych aktów prawnych, bezpośrednio obowiązujących państwa członkowskie.

 
 drukuj
100 lat Aadministracji Weterynaryjnej

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń

NSP 2021