A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Zasady przyjmowania próbek po 16 grudnia 2022 r.Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCPVII Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna Lekarzy Weterynarii, 10-12.06.2022rDane dla osób podróżujących z Ukrainy do innych krajów członkowskich UE ze zwierzętami pies/kot/fretka i nie posiadających kompletu dokumentówWytyczne w sprawie wspólnego logo dla podmiotów prowadzących wysyłkową sprzedaż detaliczną o kategorii dostępności OTCASF - Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 "Materiały z kampanii #STOP ASFWsparcie finansowe dla rolników na bioasekurację przed ASFAnaliza grypa ptaków PIWet 14.05.2021Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021BREXIT- zasady od 1 stycznia 2021Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyZasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2Główny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19BREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątASF - informacje dla hodowców trzody chlewnejRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).PRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASFDobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydła Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.

Aktualności

Rekomendowane zasady postępowania w sprawie wyznaczania miejsc przeznaczonych na grzebowiska zwierząt zarażonych ASF

Rekomendowane zasady postępowania w sprawie wyznaczania miejsc przeznaczonych na grzebowiska zwierząt zarażonych ASF.

 

Przy wyborze miejsc przeznaczonych na grzebowiska należy uwzględnić:

 1. Stosowną odległość od zabudowy mieszkaniowej oraz szkół, szpitali, żłobków, przedszkoli oraz innych budynków użyteczności publicznej. Lokalizacja powinna być dostatecznie odległa, ale jednocześnie dość bliska, aby doraźnie w krótkim okresie czasu możliwe było ewentualne unieszkodliwienie dużej ilości martwych zwierząt.
 2. Nieprzepuszczalność podłoża (celem uniknięcia ryzyka przedostania się substancji oraz patogenów zawartych w zwłokach do środowiska wodno-gruntowego).
 3. Bezpieczną odległość od zbiorników wód powierzchniowych oraz cieków wodnych tak, aby unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych nie było zlokalizowane na terenach zalewowych, czy terenach zlewni bezpośredniej.

 

Lokalizacja miejsc unieszkodliwiania zarażonych martwych zwierząt powinna być zgodna z zapisami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku jego braku, ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Przed zatwierdzeniem lokalizacji należy uwzględnić poniższe aspekty:

 1. Wyznaczenie miejsca jako grzebowiska zwierząt powinno nastąpić w ramach współdziałania przedstawicieli gmin, powiatów, powiatowych lekarzy weterynarii, Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz Wojewódzkiego InspektoratuOchrony Środowiska w Szczecinie.
 2. Miejsce przeznaczone na grzebowiska zwierząt zarażonych ASF powinno posiadać stanowisko:
  • geologa powiatowego w zakresie szczegółowych informacji geologicznych w odniesieniu do danego terenu,
  • powiatowych lekarzy weterynarii w szczególności w zakresie stanowiska w odniesieniu do odległości od miejsc prowadzenia hodowli oraz zabezpieczenia terenu przed dostępem zwierząt wszystkożernych i mięsożernych oraz państwowego powiatowego inspektora  sanitarnego w zakresie zagrożeń sanitarnych.
 3. Sprawne i szybkie zajęcie stanowiska przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie możliwe będzie po przekazaniu poniższych informacji:
  • współrzędne geograficzne miejsca,
  • dane ewidencyjne,
  • informacje o najbliższej zabudowie mieszkaniowej,
  • rodzaj i przepuszczalność gruntów,
  • odległość od głównych zbiorników wód podziemnych,
  • odległość od ujęć wód podziemnych służących do zaopatrzenia zbiorowego w wodę,
  • odległość od płynących i stojących wód powierzchniowych,
  • informacje o zlokalizowanych w okolicach kąpieliskach i obszarach przeznaczonych do celów rekreacyjnych,
  • informacje o lokalizacji terenów przyrodniczych prawnie chronionych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraża gotowość pomocy merytorycznej w zakresie posiadanych danych oraz wiedzy na temat potencjalnego wpływu lokalizacji grzebowiska na środowisko.

 
 drukuj
100 lat Aadministracji Weterynaryjnej

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń

NSP 2021